obalka

Programujeme v Pythone

1. diel učebnice - rozsah 77 strán

Základný kurz programovania, rozsahom pokrýva dva polroky pri jednej hodine týždenne. Študenti sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere budú tvoriť animácie a jednoduché hry. Učebnica obsahuje aj súbor úloh na opakovanie a ukážku záverečného testu.

čítajte viac
obalka

Príručka pre učiteľa

k 1. dielu učebnice - rozsah 137 strán

čítajte viac
obalka

Testy k učebnici

k 1. dielu učebnice - rozsah 117 strán

Kniha obsahuje 44 praktických testov. Niektoré z testov sú pripravené v dvoch a niektoré aj vo viacerých variantoch. Jednotlivé varianty testu skúšajú rovnaké vedomosti a zručnosti a majú veľmi podobnú obťažnosť. Každý test obsahuje informácie o odporúčanom čase riešenia, type testu, potrebných znalostiach, variante testu a jeho kóde.

čítajte viac
obalka

Programujeme v Pythone 2

2. diel učebnice - rozsah 162 strán

Druhý diel učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s programovaním v jazyku Python 3. Druhý diel je plynulým pokračovanímnielen pre študentov, ktorí sa chcú venovať programovaniu hlbšie alebo sa pripravujú na maturitu z informatiky, ale aj pre ďalších záujemcov či samoukov.

čítajte viac
obalka

Príručka pre učiteľa 2

k 2. dielu učebnice - rozsah 278 strán

Príručka pre učiteľa navyše od učebnice obsahuje:
· odpovede na zadané otázky pre študentov,
· riešenie úloh v texte príručky,
· riešenie úloh vo forme programov vo formáte *.py a textové súbory vytvorené v riešení úloh.

čítajte viac
obalka

Maturujeme v Pythone

rozsah 129 strán

Zbierka 64 riešených úloh v textovom či grafickom režime, ktoré sú určené pre učiteľov aj študentov. Úlohy svojou náročnosťou a zložením spĺňajú požiadavky na prvú časť maturitného zadania z informatiky (algoritmická úloha).

čítajte viac
obalka

Programujeme v Pythone 3

3. diel učebnice - rozsah 147 strán

Tretí diel učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s pokročilejším programovaním v jazyku Python 3. Nájdete v ňom dvojrozmerné polia, rekurziu a tvorenie fraktálov pomocou korytnačej grafiky. Medzi zaujímavé témy patrí aj objektové programovanie a práca s grafovými štruktúrami.

čítajte viac
obalka

Programujeme v Pythonu

1. diel učebnice v českom jazyku - rozsah 77 strán

Preklad učebnice Programujeme v Pythone do českého jazyka.

čítajte viac
obalka

Creating with Python

1. diel učebnice v anglickom jazyku - rozsah 77 strán

Preklad učebnice Programujeme v Pythone do anglického jazyka.

čítajte viac
obalka

Creating with Python Vol. 2

2. diel učebnice v anglickom jazyku - rozsah 169 strán

Druhý diel učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s programovaním v jazyku Python 3. Druhý diel je plynulým pokračovanímnielen pre študentov, ktorí sa chcú venovať programovaniu hlbšie alebo sa pripravujú na maturitu z informatiky, ale aj pre ďalších záujemcov či samoukov.

čítajte viac
obalka

Creating with Python Vol. 3

3. diel učebnice v anglickom jazyku - rozsah 149 strán

Tretí diel učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s pokročilejším programovaním v jazyku Python 3. Nájdete v ňom dvojrozmerné polia, rekurziu a tvorenie fraktálov pomocou korytnačej grafiky. Medzi zaujímavé témy patrí aj objektové programovanie a práca s grafovými štruktúrami.

čítajte viac
obalka

Solving Problems with Python

Maturujeme v Pythone v anglickom jazyku - rozsah 129 strán

Zbierka 64 riešených úloh v textovom či grafickom režime, ktoré sú určené pre učiteľov aj študentov. Úlohy svojou náročnosťou a zložením spĺňajú požiadavky na prvú časť maturitného zadania z informatiky (algoritmická úloha).

čítajte viac
obalka

Programujeme v Pythone

Počet strán:77Jazyk:slovenský
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Chcete spoznať nový populárny programovací jazyk? Viete, že s programovacím jazykom Python pracujú aj v Googli, Faceboooku i CERN-e? Ponúkame vám novú učebnicu, ktorá dodržiava nielen didaktické zásady, ale zároveň aj podporuje kreativitu a hravosť, ktorá je v každom z nás.

Učebnica vychádza z potrieb aktívnych učiteľov, ktorí sa stretávajú v Klube učiteľov informatiky vedeným autorom. Autor učebnice vyučuje 15 rokov informatiku na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Svoje skúsenosti z vyučovania programovania v rôznych programovacích jazykoch využil aj pri tvorbe učebnice. Autorovi záleží na zvyšovaní kvality predmetu informatika, preto aktívne spolupracuje na vytváraní vzdelávacích programov, posudzovaní učebníc aj príprave budúcich učiteľov. Spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom, Národným ústavom certifikačných meraní a inými inštitúciami a školami.

Učebnica je určená pre študentov stredných škôl, nie len pre maturantov. Je názorná, obsahuje množstvo praktických úloh, využíva grafické prostredie knižnice tkinter. Študenti sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere budú tvoriť animácie a jednoduché hry. Učebnica obsahuje aj súbor úloh na opakovanie a ukážku záverečného testu.

obalka

Príručka pre učiteľa k učebnici Programujeme v Pythone

Počet strán:137Jazyk:slovenský
Formáty:pdf, epub, mobi

Príručka obsahuje:

  • Stručný aj podrobný plán na vyučovacie hodiny. Tieto plány môže učiteľ využiť pri príprave tematického plánu.
  • Obsahový a výkonový štandard z iŠVP, ktorému sa v kapitole venujeme.
  • Text učebnice.
  • Čo je dôležité? - dôležité poznámky a postrehy, prípadne metodické poznámky.
  • Doplňujúce informácie - poznatky a súvislosti, ktoré je vhodné, aby ich učiteľ poznal. Či už preto, lebo sa môžu šikovní študenti na takéto informácie pýtať, alebo preto, aby mal učiteľ aspoň minimálny nadhľad nad tým, čo vyučuje.
  • Časté chyby - tu uvádzame časté chyby, ktoré robia študenti. K niektorým, najmä v úvodných kapitolách, uvádzame aj konkrétne hlásenia Pythonu.
  • Správne odpovede k všetkým otázkam v učebnici, prípadne aj poznámky k týmto odpovediam. Sú písané priamo za otázkou červeným písmom.
  • Riešenie úloh - k veľkej časti úloh je uvedené riešenie vo forme programu, mnohé riešenia sú doplnené aj vysvetľujúcimi poznámkami a v prípade potreby aj viacerými riešeniami. Sú písané priamo za zadaním konkrétnej úlohy a kvôli odlíšeniu od pôvodného textu sú písané červenou farbou.
obalka

Testy k učebnici Programujeme v Pythone

Počet strán:117Jazyk:slovenský
Formáty:pdf, docx

Elektronická kniha Testy k učebnici Programujeme v Pythone je doplňujúcim materiálom k elektronickej učebnici. Cieľom knihy je pomôcť učiteľom pri vyučovaní programovania v Pythone sadou cvičných i overovacích testov. Kniha obsahuje 44 praktických testov. Niektoré z testov sú pripravené v dvoch a niektoré aj vo viacerých variantoch. Jednotlivé varianty testu skúšajú rovnaké vedomosti a zručnosti a majú veľmi podobnú obťažnosť.

Testy sú odskúšané autorom na vyučovaní v 1. a 2. ročníku gymnázia. Každý test obsahuje informácie o odporúčanom čase riešenia, type testu, potrebných znalostiach, variante testu a jeho kóde.

Testy študenti riešia prakticky pri počítači v prostredí Python Idle. Svoje vypracované riešenie odovzdávajú elektronicky.

Kniha je členená na dve časti. V prvej časti sa nachádzajú testy, ku ktorým je k dispozícii aj riešenie a tiež návrh bodového hodnotenia testu. V druhej časti sú ďalšie testy bez riešenia a hodnotenia.

Veríme, že tento materiál pomôže učiteľom pri vyučovaní programovania v Pythone. V prípade, že ešte nevyučujete Python nás poteší, ak aj vďaka tomuto materiálu sa čoskoro rozhodnete vyučovať programovanie v tomto jazyku.

obalka

Creating with Python

Počet strán:77Jazyk:anglický
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Preklad učebnice Programujeme v Pythone do anglického jazyka.

Are you interested in studying a new popular programming language? Do you know that Python is used in Google, Facebook and CERN? This e-book follows not only the didactic principles, but also encourages creativity and playfulness.

The author has been teaching programming at a high school for 15 years. He organizes and lectures courses of programming in Python for teachers; he cooperates with the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of Comenius University in Bratislava as a teacher trainer. He actively cooperates in creating educational programs and textbook assessments.

The author has used the experience gained teaching programming in different programming languages to create this e-book.

The e-book is illustrative, containing many practical tasks using the graphic environment of the Tkinter library. Its content covers a basic programming course. We start by learning graphical shapes, and using a loop and conditions. Later we learn to react to mouse and keyboard events. Finally, we are able to create animations and simple games. The e-book contains a set of revision exercises and an example final test.

obalka

Programujeme v Pythonu

Počet strán:77Jazyk:český
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Preklad učebnice Programujeme v Pythone do českého jazyka.

Chcete poznat nový populární programovací jazyk? Víte, že s programovacím jazykem Python pracují i v Googlu, Faceboooku a CERNu? Nabízíme vám novou učebnici, která dodržuje nejen didaktické zásady, ale zároveň podporuje kreativitu a hravost, která je v každém z nás.

Učebnice je překladem populární slovenské učebnice. Vychází z potřeb aktivních učitelů, kteří se setkávají v Klubu učitelů informatiky vedeným autorem. Autor učebnice vyučuje 15 let informatiku na gymnáziu v Bratislavě, vede Klub učitelů informatiky, v rámci kterého realizuje školení jazyka Python pro učitele. Spolupracuje na přípravě studentů učitelství informatiky FMFI UK v Bratislavě, aktivně spolupracuje i na vytváření vzdělávacích programů a při posuzování učebnic.

Své zkušenosti z vyučování programování v různých programovacích jazycích využil i při tvorbě učebnice. Autorovi záleží na zvyšování kvality předmětu informatika. Na Slovensku spolupracuje se Státním pedagogickým ústavem, Národním ústavem certifikačních měření a jinými institucemi a školami. S jeho prací jste se mohli setkat prostřednictvím IT Fitness testů pro základní školy, které se překládají a upravují z původního slovenského znění.

Učebnice je určena pro studenty středních škol, nejen pro maturanty. Je názorná, obsahuje řadu praktických úkolů, využívá grafické prostředí knihovny tkinter. Studenti se na začátku naučí kreslit grafické útvary, používat cyklus a větvení, ovládat program klávesnicí a myší. V závěru budou tvořit animace a jednoduché hry. Učebnice obsahuje i soubor úkolů na opakování a ukázku závěrečného testu.

obalka

Programujeme v Pythone 2

Počet strán:162Jazyk:slovenský
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Druhý diel učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s programovaním v jazyku Python 3. Druhý diel je plynulým pokračovaním nielen pre študentov, ktorí sa chcú venovať programovaniu hlbšie alebo sa pripravujú na maturitu z informatiky, ale aj pre ďalších záujemcov či samoukov. V učebnici nájdete množstvo praktických a riešených príkladov, úlohy na precvičenie, ale aj otázky, ktoré vás majú nabádať na premýšľanie, objavovanie súvislostí, diskusiu v skupine, experimentovanie, ale aj hľadanie chýb a intuitívne hľadanie optimálneho riešenia.

Učebnica spĺňa požiadavky na maturitu z informatiky podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky pre 1. oblasť s názvom Algoritmické riešenie problémov, ktoré sú platné od školského roka 2018/2019, ale aj v súčasnosti.

Okrem tém (kapitol), ktoré sú priamo potrebné na maturitu, nájdete v učebnici aj témy, ktoré tento obsah dopĺňajú a pomôžu vám porozumieť dôležitým súvislostiam v Pythone, primerane na maturitnej úrovni (resp. na úrovni pre mierne pokročilých). Tieto témy vám pomôžu tvoriť komplexnejšie a zaujímavejšie programy.

obalka

Príručka pre učiteľa k učebnici Programujeme v Pythone 2

Počet strán:278Jazyk:slovenský
Formáty:pdf, epub, mobi

Príručka pre učiteľa navyše od učebnice obsahuje:
- odpovede na zadané otázky pre študentov,
- riešenie úloh v texte príručky,
- riešenie úloh vo forme programov vo formáte *.py a textové súbory vytvorené v riešení úloh.

obalka

Maturujeme v Pythone

Počet strán:129 s. - 64 riešených úlohJazyk:slovenský
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Čaká vás maturita z informatiky? Ponúkame vám zbierku 64 riešených úloh v textovom či grafickom režime, ktoré sú určené pre učiteľov aj študentov. Úlohy svojou náročnosťou a zložením spĺňajú požiadavky na prvú časť maturitného zadania z informatiky (algoritmická úloha). Učitelia v zbierke nájdu inšpiráciu na tvorbu maturitných zadaní. Úlohy zároveň môžu slúžiť ako príprava na maturitu na hodinách informatiky. Študenti môžu riešiť zadania aj samostatne a svoje riešenie si ľahko skontrolujú. E-kniha zároveň obsahuje podnetné otázky, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a pomáhajú objavovať nové súvislosti pri riešení problémových úloh. Zbierka nadväzuje na učebnice a materiály v edícii Programujeme v Pythone.

obalka

Programujeme v Pythone 3

Počet strán:147Jazyk:slovenský
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Tretí diel učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s pokročilejším programovaním v jazyku Python 3. Nájdete v ňom dvojrozmerné polia, rekurziu a tvorenie fraktálov pomocou korytnačej grafiky. Medzi zaujímavé témy patrí aj objektové programovanie a práca s grafovými štruktúrami. Zoznámite sa s ďalšími možnosťami jazyka Python, ktoré vám pomôžu v tvorbe programov. Obsah plynule nadväzuje na prechádzajúce diely učebníc a predpokladá, že čitateľ sa s nimi už zoznámil.

Učebnica je určená nielen pre študentov pripravujúcich sa na štúdium informatiky na vysokej škole, ale aj pre ďalších záujemcov či samoukov. V učebnici nájdete množstvo praktických a riešených príkladov, úlohy na precvičenie, ale aj otázky, ktoré vás majú nabádať na premýšľanie, objavovanie súvislostí, diskusiu v skupine, experimentovanie, ale aj hľadanie chýb a intuitívne hľadanie optimálneho riešenia. Súčasťou učebnice sú aj zdrojové programy, vstupné súbory a obrázky.

Tvorcami učebnice sú skúsení učitelia stredných škôl. Témy v učebnici, úlohy aj otázky na premýšľanie sú overené v praxi u študentov maturitného ročníka.

obalka

Creating with Python Vol. 2

Počet strán:169Jazyk:anglický
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Anglický preklad druhého dielu učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s programovaním v jazyku Python 3. Druhý diel je plynulým pokračovaním nielen pre študentov, ktorí sa chcú venovať programovaniu hlbšie alebo sa pripravujú na maturitu z informatiky, ale aj pre ďalších záujemcov či samoukov. V učebnici nájdete množstvo praktických a riešených príkladov, úlohy na precvičenie, ale aj otázky, ktoré vás majú nabádať na premýšľanie, objavovanie súvislostí, diskusiu v skupine, experimentovanie, ale aj hľadanie chýb a intuitívne hľadanie optimálneho riešenia.

Učebnica spĺňa požiadavky na maturitu z informatiky podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky pre 1. oblasť s názvom Algoritmické riešenie problémov, ktoré sú platné od školského roka 2018/2019, ale aj v súčasnosti.

Okrem tém (kapitol), ktoré sú priamo potrebné na maturitu, nájdete v učebnici aj témy, ktoré tento obsah dopĺňajú a pomôžu vám porozumieť dôležitým súvislostiam v Pythone, primerane na maturitnej úrovni (resp. na úrovni pre mierne pokročilých). Tieto témy vám pomôžu tvoriť komplexnejšie a zaujímavejšie programy.

obalka

Creating with Python Vol. 3

Počet strán:149Jazyk:anglický
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Anglicky preklad tretieho dielu učebnice Programujeme v Pythone vás hlbšie zoznámi s pokročilejším programovaním v jazyku Python 3. Nájdete v ňom dvojrozmerné polia, rekurziu a tvorenie fraktálov pomocou korytnačej grafiky. Medzi zaujímavé témy patrí aj objektové programovanie a práca s grafovými štruktúrami. Zoznámite sa s ďalšími možnosťami jazyka Python, ktoré vám pomôžu v tvorbe programov. Obsah plynule nadväzuje na prechádzajúce diely učebníc a predpokladá, že čitateľ sa s nimi už zoznámil.

Učebnica je určená nielen pre študentov pripravujúcich sa na štúdium informatiky na vysokej škole, ale aj pre ďalších záujemcov či samoukov. V učebnici nájdete množstvo praktických a riešených príkladov, úlohy na precvičenie, ale aj otázky, ktoré vás majú nabádať na premýšľanie, objavovanie súvislostí, diskusiu v skupine, experimentovanie, ale aj hľadanie chýb a intuitívne hľadanie optimálneho riešenia. Súčasťou učebnice sú aj zdrojové programy, vstupné súbory a obrázky.

Tvorcami učebnice sú skúsení učitelia stredných škôl. Témy v učebnici, úlohy aj otázky na premýšľanie sú overené v praxi u študentov maturitného ročníka.

obalka

Solving Problems with Python

Počet strán:129 s. - 64 riešených úlohJazyk:anglický
Formáty:pdf, epub, mobi stiahnuť ukážku

Čaká vás maturita z informatiky? Ponúkame vám zbierku 64 riešených úloh v textovom či grafickom režime, ktoré sú určené pre učiteľov aj študentov. Úlohy svojou náročnosťou a zložením spĺňajú požiadavky na prvú časť maturitného zadania z informatiky (algoritmická úloha). Učitelia v zbierke nájdu inšpiráciu na tvorbu maturitných zadaní. Úlohy zároveň môžu slúžiť ako príprava na maturitu na hodinách informatiky. Študenti môžu riešiť zadania aj samostatne a svoje riešenie si ľahko skontrolujú. E-kniha zároveň obsahuje podnetné otázky, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a pomáhajú objavovať nové súvislosti pri riešení problémových úloh. Zbierka nadväzuje na učebnice a materiály v edícii Programujeme v Pythone.

© 2016, Mgr. Peter Kučera www.programujemevpythone.sk